Η Γεν. Γραμματέας Χρ. Καλογήρου ακύρωσε απόφαση του Δημάρχου Κ. Καίσερλη μετά από προσφυγή της εργαζόμενης Ιωάννας Πέτσαλη

 Φαίνεται ότι το 2013 μπήκε πολύ στραβά για τον Δήμαρχο Κ. Καίσερλη αφού μετά την ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην ΚΟΙΝΣΕΠ Περιβαλλοντικό Κέντρο Κω διαπιστώσαμε και άλλη ακύρωση.

Αυτή την φορά η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου ακύρωσε απόφαση Δημάρχου.

Όπως χαρακτηριστικά γράφει, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε ως νόμω βάσιμη την από 29.10.2012 ειδική διοικητική προσφυγή της κας Ιωάννας Πέτσαλη κατά της υπ’ αρ. 1054/28.09.2012 (Α.Δ.Α.:Β43ΕΩΛΕ-ΧΙ0) απόφασης του Δημάρχου Κω και ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 1054/28.09.2012 (Α.Δ.Α.: B43ΩΛΕ-ΧΙ0) απόφαση του Δημάρχου Κω καθ’ ον μέρος αφορά την ανάθεση άσκησης παράλληλων καθηκόντων στην κα Ιωάννα Πέτσαλη στο Τμήμα εσόδων και περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Η απόφαση βγήκε στις 21 Δεκεμβρίου 2012 με Αρ. Πρωτ.: 55397/6826 και ΑΔΑ: ΒΕΦΝΟΡ1Ι-ΩΔΙ μετά από ειδική διοικητική προσφυγή της κ. Ιωάννας Πέτσαλη.

Μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση της κ. Χ. Καλογήρου :

 

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, δυνάμει της προσβαλλόμενης απόφασης, μετακινήθηκε από τη θέση της ως Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Κω και ορίστηκε Προϊσταμένη στο Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πόλης Κω, ενώ ταυτόχρονα της ανατέθηκε αφενός η άσκηση παράλληλων καθηκόντων στο Τμήμα εσόδων και αφετέρου ότι θα αναπληρώνει τον κ. Σακελλιάδη Κωνσταντίνο, νέο Προϊστάμενο στο Τμήμα Εσόδων-Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Κω. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η μετακίνησή της

ενεργήθηκε παρανόμως, συνιστά δε βλαπτική μεταβολή των όρων απασχόλησής της, δεδομένου ότι την υποβαθμίζει από Προϊσταμένη Τμήματος σε απλή υπάλληλο γραφείου, διότι με την προσβαλλόμενη απόφαση ορίζεται ότι θα ασκεί παράλληλα καθήκοντα και στο τμήμα εσόδων, δεδομένου ότι από Προϊσταμένη του εν λόγω τμήματος ορίζεται ως υπάλληλος γραφείου του ίδιου τμήματος.

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 (“Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων”) παρ. 4 του ν.3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28.6.2007) ορίζεται ότι “Όσοι επιλέγονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τα υπηρεσιακά συμβούλια τοποθετούνται, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για τρία (3) έτη. Οι τοποθετούμενοι

ως προϊστάμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους έως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου”.

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 (“Αναπλήρωση προϊσταμένων”) παρ. 2 έως 6 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι “Τον Προϊστάμενο Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναπληρώνει αυτός που έχει ορισθεί από το αρμόδιο

προς διορισμό όργανο. Το αρμόδιο προς διορισμό όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση κατά τις παρ. 1 και 2. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Σε κάθε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, ο υπάλληλος θα πρέπει να ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά το άρθρο αυτό δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα μετά την πάροδο των δύο μηνών από την αναπλήρωση. Στην περίπτωση της παρ. 4 το επίδομα καταβάλλεται από την έναρξη της αναπλήρωσης”.

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 (“Τοποθέτηση - Μετακίνηση”) παρ. 4 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι “Μετακίνηση προϊσταμένου οργανικής μονάδας γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος, μόνο σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου”.

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 (“Καθήκοντα υπαλλήλου”) του ως άνω αναφερόμενου νόμου ορίζεται ότι “Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για τον οποίο προσλήφθηκε. Σε περιπτώσεις επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο συναφή καθήκοντα άλλου κλάδου. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με τον κλάδο ή τα καθήκοντά του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου”.

 

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις καθίσταται σαφές ότι μετακίνηση προϊσταμένου οργανικής μονάδας γίνεται μόνο σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου. Περαιτέρω, από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κω (Φ.Ε.Κ. 1092/τ. Β’/10.04.2012) προκύπτει ότι στο Τμήμα εσόδων και περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών δύναται να τοποθετηθεί προϊστάμενος κλάδου-κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, στο δε Τμήμα υποστήριξης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πόλης Κω της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών δύναται να τοποθετηθεί προϊστάμενος κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Ως εκ τούτου, νομίμως τοποθετήθηκε εν προκειμένω στο Τμήμα εσόδων και περιουσίας προϊστάμενος ο κ. Κωνσταντίνος Σακελλιάδης, δεδομένου ότι είναι κλάδου-κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού, ενώ η προσφεύγουσα μετακινήθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου, ήτοι από προϊσταμένη στο Τμήμα εσόδων και περιουσίας τοποθετήθηκε σε θέση προϊσταμένης του Τμήματος υποστήριξης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πόλης Κω, διότι είναι κλάδου- κατηγορίας ΔΕ Οικονομικού, όπως ακριβώς προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, μη νομίμως ανατέθηκε στην προσφεύγουσα η άσκηση παράλληλων καθηκόντων στο Τμήμα εσόδων και περιουσίας, καθώς η τελευταία, ως Προϊσταμένη του Τμήματος υποστήριξης, δεν δύναται να ασκεί παράλληλα καθήκοντα, διότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3584/2007, η δυνατότητα ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων αφορά τους υπαλλήλους και όχι και τους Προϊσταμένους, δεδομένου ότι δεν γίνεται ρητή αναφορά στους τελευταίους στην εν λόγω διάταξη.

 

Άλλη μια ακύρωση απόφασης λοιπόν, από την οποία προκύπτουν πολλά ερωτήματα:

-Ο Δήμαρχος Κω Κ. Καίσερλης δεν τα γνώριζε όλα αυτά όταν έπαιρνε τις αποφάσεις του;

-Οι παρατάξεις της μειοψηφίας γιατί δεν παίρνουν θέση για τα κορυφαία αυτά εργασιακά ζητήματα;

-Θυμόμαστε παλαιότερα συγκεκριμένη παράταξη να δίνει μάχη για αυτά τα ζητήματα, τώρα δεν θα πάρει θέση;

-Ο σύλλογος εργαζομένων του Δήμου Κω τι λέει για όλα αυτά;

 

5 Σχόλια

Σχολίασε
 1. πριν 8 χρόνια ΔΗΜΟΤΗΣ

  ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΚΑΙΣΕΡΛΗ , ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΘΑΣΣΑΛΟΝΙΚΗ?

  Απάντησε
 2. πριν 8 χρόνια ΚΑΪΣΑΡΛΗ

  ΣΟΥ ΑΦΙΕΡΩΝΩ ΕΝΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΑΛΑΜΑ. "ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ ΡΙΞΑΝΕ ΝΕΡΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΜΟΥΔΩΣΑΝ ΗΤΑΝ ΚΑΜΕΝΟ ΡΟΥΧΟ". ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΕΣ ΣΟΥ.

  Απάντησε
 3. πριν 8 χρόνια άλφα Βήτα Κάπα

  Μια απλή ερώτηση.. Η επιλογή μιας απόφασης, ορίζεται από την πολυετή εμπειρία του Δημάρχου? την πολυετή εμπειρία και συνέπεια ενός υπαλλήλου? ή το ειδικό βάρος ενός νεοεκλεγμένου Δημοτικού Συμβούλου ? Ας δοθεί μια απάντηση με όραμα.....

  Απάντησε
 4. πριν 8 χρόνια ΚΩΟΣ

  ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΩΟΣ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΧΕΔΟΝ 5 ΜΕ 6 ΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΙΣ ΙΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΟΧΙ ΠΑΜΠΑΛΕΕΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΟΡΙΣΕ Ο ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ ΤΩΡΑ ΖΗΤΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΚΑΛΟΜΑΘΑΤΕ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ Η ΚΛΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΞΕΡΕΙ ΟΛΗ Η ΚΩΣ, ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ.

  Απάντησε
 5. πριν 8 χρόνια ξυπνα ΕΛΛΗΝΑ

  πρεπει να ελενχει ο δημοςκαι τα περιουσιακα ολλων

  Απάντησε

Σχολίασε

Όλα τα σχόλια
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (*). Βασικός κώδικας HTML επιτρέπεται.