ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Μετά την από 15-06-2022 ματαιωθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (με αριθμό πρωτ. πρόσκλησης 2695/10-06-2022), σας προσκαλούμε  στην νέα επαναληπτική 7η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 24-06-2022 και ώρα 11.00 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια ΖΩΣΗΣ τηρούμενων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου»
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Ανάθεση υπηρεσίας για τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων και καθαρισμούς σε γεωτρήσεις της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια αντλιών επιφανειακών αντλητικών συγκροτημάτων».
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (αρ. μελέτης 3/2022, Τμήμα Ι, διαδικασία απευθείας ανάθεσης).
 5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την υπηρεσία «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών»
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών  για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανήματος έργου» 
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (αρ. μελέτης 3/2022, Τμήμα ΙΙ, διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού).
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος»
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευές αντλιών ακαθάρτων»
 10. Έγκριση της υπ΄αριθ. 7/2022 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων χειρός και μικρών εργαλείων»
 11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 10/2022 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Ανόρυξη δύο υδρογεωτρήσεων».
 12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 11/2022 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μεταλλικής  δεξαμενής πόσιμου νερού».
 13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 12/2022 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων - υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων – πιεστικών συγκροτημάτων»
 14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την παράταση  της με αρ. πρωτ. 5772/09-12-2021 σύμβασης με την εταιρία ‘’MELCER ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΚΕ’’ για την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ».
 15. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘ΜΑΥΡΙΚΕΣ’ ΤΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ».
 16. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την παράδοση της Τελικής Εκθέσεως Ελέγχου χρήσεως 2020 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
 17. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την παράδοση της Τελικής Εκθέσεως Ελέγχου χρήσεως 2021 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
 18. Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου 2020.
 19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TOY ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  Νο 104 και 104Α», ΑΜ 5/2022.
 20. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Επισκευή  του αποφρακτικού με αρ. κυκλοφ. ΜΕ  116798 ΙΧ»
 21. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Δαπάνη συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας 2022-2024».
 22. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 23. Εξουσιοδότηση για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών σε ALPHA BANK.
 24. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Προέδρου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω στην Αθήνα για συνάντηση με παράγοντες  του Υπουργείου Εσωτερικών για υπηρεσιακούς λόγους
 25. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Μεταβατική Έδρα Κω), Αρ. Κατάθεσης  Προσφυγής ΠΡ515/14-11-2019.
 26. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Μεταβατική Έδρα Κω), Αρ. Κατάθεσης  Προσφυγής ΠΡ518/14-11-2019.     
 27. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης αμοιβής του για την υποβολή γνωμοδότησης επί των θεμάτων σχετικά με τα δικαιώματα κληρονόμων για αποζημιώσεις λόγω θανάτου.
 28. Έγκριση των όρων και υπογραφή της Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ με το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.
 29. Αίτηση εργαζομένου της  ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για 4μηνη άδεια άνευ αποδοχών.
 30. Αίτηση φοιτήτριας  κας Αθανασιάδη Αγγελικής για πρακτική άσκηση στη ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.
 31. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2022.
 32. Έγκριση της υπ’αριθμ.13/2022 μελέτης  για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΔΕΥΑ ΔΗΥΜΟΥ ΚΩ».
 33. Παραλαβή της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ».
 34. Έγκριση παράτασης της αρ. 3183/16-7-2020 σύμβασης με το συνεργείο ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΟΜΑΔΑ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ, ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ
 35.  Έγκριση παράτασης της αρ. 3381/27-7-2020 σύμβασης με το συνεργείο ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΟΜΑΔΑ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΑ (VAN), ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
 36. Έγκριση παράτασης της αρ. 3179/16-7-2020 σύμβασης με το συνεργείο ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΟΜΑΔΑ 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
 37. Έγκριση παράτασης της αρ. 3035/9-7-2020 σύμβασης με το συνεργείο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΕΠΕ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΟΜΑΔΑ 5 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 38. Έγκριση λύσης της αρ. 4972/12-10-2021 σύμβασης με το συνεργείο ΣΑΡΡΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ που αφορά την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» (ΟΜΑΔΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ)  
 39. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την ανάθεση του ανεκτέλεστου της αρ. 4972/12-10-2021 σύμβασης που αφορά την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» (ΟΜΑΔΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ)  
 40. Λοιπά θέματα.

 

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

                                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σχολίασε
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μπορείτε να είστε πρώτος που θα αφήσει ένα σχόλιο

Σχολίασε

Όλα τα σχόλια
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (*). Βασικός κώδικας HTML επιτρέπεται.