Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω: Πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω θα προσλάβει 7 εργαζόμενους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη έκτακτων και πρόσκαιρων αναγκών λόγω της πανδημίας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται καθώς και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν το χρονικό διάστημα (ημερολογιακά και διάρκεια), κατά το οποίο τυχόν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής του.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για την προϋπηρεσία του.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου λόγω COVID-19 της αριθμ. ΔΙ∆ΑΔ/Φ64/420/16446/17-9-2020 με ΑΔΑ : ΩΔΧ746Μ7Λ6-956) και ότι δεν θα κάνουν χρήση οποιασδήποτε διευκόλυνσης (άδειες ειδικού σκοπού κλπ.) λόγω COVID-19.

7. Για θέση ΤΕ και ΠΕ Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ ( όπως ορίζεται στο ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) /Απόδειξη χειρισμού Η/Υ (17-9-2020) του ΑΣΕΠ ).

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ1/2021 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: dltko1@otenet.gr .

 

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αποφυγή διασποράς του covid-19 η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνο 2242029130.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 24/02/2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως και Πέμπτη 25/02/2021 και ώρα 10:00 π.μ..

 

Για το Δ.Λ.Τ ΚΩ

 

Χόνδρος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Δ.Σ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σχολίασε
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μπορείτε να είστε πρώτος που θα αφήσει ένα σχόλιο

Σχολίασε

Όλα τα σχόλια
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (*). Βασικός κώδικας HTML επιτρέπεται.